Hopp til innholdet

Å betale i tide betyr noe


Innkrevingsprosessen som vist nedenfor kan variere avhengig av om det er ett privat krav eller næringskrav.

Ingen bekymringer. Dersom du foretar betalingen innen forfallsdato, avsluttes behandlingen av saken. Hvis det er vanskelig for deg å betale regningen akkurat nå, kan vi finne en løsning sammen. Dette vil kunne spare deg for ytterligere kostnader. Trenger du kopi av fakturaen eller har spørsmål om fakturaen hjelper vi gjerne.

Innfordringsprosess

Forfall faktura
Inkassovarsel
BOF/inkasso
Påminnelse økte kostnader
Varsel rettslig pågang
Rettslig inkasso
Overvåksprosess
2 uker
2 uker
2 uker
2 uker
2 uker

Forfall faktura

Normalt betales en faktura til forfallsdato, slik at videre oppfølging er unødvendig. Betaler du derimot etter forfall, har kreditor rett til å kreve forsinkelsesrenter. Forsinkelsesrenten utgjør styringsrenten tillagt 8%. Forsinkelsesrenten justeres to ganger i året henholdsvis 1. januar og 1. juli.

Inkassovarsel

Selv om renter ved for sen betaling begynner å påløpe fra forfallsdato, kan den første purringen/inkassovarselet sendes tidligst 14 dager etter forfallsdato dersom purregebyr skal ilegges. Det kan sendes purring/inkassovarsel før det har gått 14 dager etter forfall på faktura, men da uten purregebyr. Purring/Inkassovarsel kan sendes pr post eller elektronisk. Purregebyret utgjør maksimalt kr 35.

Bedrifter som sender purring/inkassovarsel til en annen bedrift kan benytte Standardkompensasjon (EU-gebyr) hvor maksimal sats p.t. er kr 460,-. Etter forsinkelsesrenteloven kan gebyret avkreves allerede dagen etter forfall, og således er det ikke tilsvarende krav om å avvente 14 dager etter forfall før purring med gebyr sendes.

BOF/inkasso

Dersom summen angitt i purringen ikke gjøres opp innen forfall, igangsettes inkassoprosessen. Denne prosessen kan starte dagen etter forfall på purring/inkassovarsel. På denne utsendelsen ilegges det ett inkassosalær. Størrelsen på inkassosalæret er regulert i inkassoforskriften og er basert på kravets størrelse, hvilket betyr at desto høyere opprinnelig krav er desto høyere vil inkassosalæret være. Du finner en oversikt over inkassosalærene ved å klikke på følgende link: INKASSOSALÆR

Påminnelse økte kostnader

Dersom betalingsoppfordringen ikke gjøres opp innen forfallsdatoen, fortsetter inkassoprosessen med ett varsel om økte kostnader. Dette er ikke ett lovpålagt brev, men sendes ut som en påminnelse om at kravet fortsatt står ubetalt og at ytterligere kostnader kan tilkomme ved videre uteblitt betaling.

Varsel rettslig pågang

Dette brevet er ett varsel om at rettslig pågang kan iverksettes dersom betaling ikke skjer innen en frist på 14 dager. For denne utsendelsen har inkassosalæret blitt doblet fra hva det var på betalingsoppfordringen.

Rettslig inkasso

Ved rettslig inkasso har kravet blitt sendt til Forliksrådet for å oppnå dom for kravet, eller direkte til Namsmann for oppnå utlegg i eiendeler eller utleggstrekk. Ved en dom eller utleggsforretning i den rettslige prosessen, vil kravet være gyldig i ytterligere 10 år.


Betalingsanmerkning
30 dager etter at rettslig tiltak ble satt i gang, kan betalingsanmerkning registreres. Det innebærer at man blir registrert hos alle selskaper som driver med kredittopplysning. Blir man registrert med en betalingsanmerkning kan dette gi avslag på for eksempel lån, kreditt, jobbsøknad etc. Betalingsanmerkning for næringsdrivende kan registreres allerede etter 30 dager etter at fakturaen ble overført til inkasso.

Forliksklage
Dersom kravet blir tvistet, eller fordringshaver av andre grunner ønsker kravet rettslig avgjort, kan saken sendes til forliksrådet. Forliksrådene er meklingsinstitusjoner med begrenset domsmyndighet, hvis oppgave er å bidra til å løse uenigheter på en rask og kostnadseffektiv måte ved enten at partene inngår forlik eller det avsies dom. Møter man ikke opp til møte i forliksrådet eller taper saken (gjelder både skyldner og kreditor) må kostnadene for forliksrådsbehandlingen normalt dekkes av tapende part eller den part som ikke møtte opp.

Begjæring om utlegg
Betales ikke kravet frivillig, kan Ropo anmode namsmannen om å avholde utleggsforretning hvoretter utlegg kan bli gitt i eksempelvis eiendom, bil, andre eiendeler eller trekk i lønn eller trygdeytelser. Ytterligere kostnader vil normalt påløpe ved en slik utleggsbegjæring og disse kostnadene vil i så fall legges til det opprinnelige beløpet.

Tvangsdekning
Om kravet fortsatt ikke betales under eller etter avholdt utleggsforretning, kan Ropo kreve å få dekning av opprinnelig krav inklusive alle påløpte gebyrer gjennom tvangssalg av for eksempel eiendom. Det kan medfører betydelige merkostnader å gjennomføre ett tvangssalg.

Overvåksprosess

Dersom ett krav ikke blir betalt gjennom en rettslige prosesser, vil kravet bli overført til overvåk. Ropo vil gjennom overvåksprosessen følge opp kravet jevnlig for å sjekke eventuelle positive endringer i skyldners økonomi. I slike tilfeller vil Ropo på ny iverksette inndriving av kravet.

Ett krav kan bli overført til overvåk allerede før en rettslig prosess, dersom Ropo vurderer en rettslig prosess som lite formålstjenlig som følge av skyldners økonomiske status f.eks at insolvens foreligger.